Regulamin

orlik
orlik
orlik

Orlik Polska – Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika
Sezon 2012
Projekt piłki nożnej „szóstek” amatorów
kategorii +16 & +35
Cel projektu: Stabilność fizyczna wśród młodzieży i nie tylko & Zapobieganie alkoholizmowi, nałogom & Wykorzystanie zaplecza sportowego do ostatnich możliwości & Trwałość zadania pn. Turniej o Puchar Prezydenta/Burmistrza/Wójta & Trwałość zadania pn. Wojewódzka Liga Mistrzów Orlika & Trwałość zadania pn. Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika & Inicjatywa projektu „Orlik Europa”

1. Turniej regionalny.
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 15 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych). Dowolną rotację w składzie można dokonywać przed pierwszym gwizdkiem sędziego. W przypadku kategorii Oldbojów zawodnik liczyć musi ukończone 35 lat.
Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju.
Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Dopuszcza się udział zawodników Oldbojów w kat. + 16.
Pkt 4. W trakcie zawodów dopuszcza się uzupełnienie ekipy maksymalnie 6 zawodnikami (nie przekraczając łącznej liczby 15 zawodników)
Pkt.5. Zawodnicy z drużyny odpadającej/wycofanej z rozgrywek nie mogą reprezentować barw innej drużyny.
Pkt 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
Pkt 7. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora protokołu meczowego.
Pkt 8. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana walkowerem 3:0.
Pkt 9. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będzą rozpatrywane.
Pkt 10. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas trwania turnieju.
Pkt. 11. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 3:0 w rozgrywkach wraz z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.
Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).
Pkt 13. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Ambasadora Wojewódzkiego, zaś ten skontaktować może się z Koordynatorami projektu. Jeżeli dane Województwo nie figuruje w Ambasadora Rozgrywek drużyna ma prawo odwołać się do Koordynatorów projektu.
Pkt 14. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w wyniku wandalizmu.
Pkt 15. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.
Pkt 16. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.
Pkt 17. Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek ustala Organizator Regionalny. Przy większej liczbie drużyn preferuje się system ligowy z czasem gry 2×20/25 minut. Z przerwa między pierwszą a drugą połową stanowiącą 2 minuty. Przy mniejszej ilości drużyn Organizator Regionalny ma prawo zrealizować I szczebel w formie Turnieju Jednodniowego.
Pkt 18. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.
Pkt 19. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.
Pkt 20. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska). W przypadku opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszej połowie wynik pozostaje z boiska (dotyczy drużyny przegrywającej).
Pkt 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 3 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania jako walkower 3:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).
Pkt 22. Organizator Regionalny ustala dopuszczalne obuwie sportowe do gry.
Pkt 23. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.
Pkt 24. Rzuty z autu wykonywane są z ręki.
Pkt 25. Bramkarz wznawia grę z piątki (po opuszczeniu piłki placu gry).
Pkt 26. Spotkanie może zostać odwołane tylko jeden raz: – kapitan musi poinformować o tym fakcie organizatora najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem – nie dopuszcza się przełożenia meczu, jeżeli dotyczyć to będzie dwóch ostatnich kolejek oraz całej fazy play-off. Organizator zaległy mecz ustala po konsultacjach z drużynami. W przypadku braku porozumienia organizator narzuca swój termin.
Pkt. 27. Termin spotkania zostać może zamieniony z innym terminem meczowym, po wyrażeniu zgody trzech drużyn. Wnioskujący o zmianę terminu kontaktuje się kapitanami, po czym niezwłocznie informuje organizatora jeżeli dojdzie do porozumienia. Organizator po sprawdzeniu stanu faktycznego dokonuje zmiany. Zamiana terminu może odbyć się najpóźniej do czwartku godz. 15:30 danej kolejki


Pkt 28. Organizator może odwołać cała kolejkę spotkań z przyczyn niezależnych.
Pkt 29. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy) W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.
Pkt 30. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek. Pkt 31. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie
Pkt 32. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.
Pkt 33. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Pkt 34. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5pkt.
Pkt 35. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców bramek dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt
Pkt 36. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.
Pkt 37. Drużyna otrzymująca trzeci walkower w fazie grupowej zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek do końca sezonu bez zwrotu wpisowego.
Pkt 38. W przypadku samowolnego wycofania się z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot wpisowego.
Pkt 39. Wszelkie rozgrywki i turnieje rozgrywane są na zapleczach sportowych Orlik.
Pkt 40. Organizator regionalny ma prawo ustalić wpisowe na turniej Regionalny przeznaczone na opłaty sędziowskie, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn i rozwój sportu na terenie danej jednostki samorządowej.
Pkt 41. Ogranicza się możliwość wystąpienia tej samej drużyny w innym turnieju Regionalnym walcząc o turniej Wojewódzki.
- drużyna chcąca wystąpić w kolejnym turnieju Regionalnym liczyć może maksymalnie trzech zawodników byłej kadry (dotyczy to także więcej niżeli dwóch turniejów Regionalnych) – bez względu na nazwę zespołu.
- złamanie w/w punktu nakłada karę indywidualną na zawodnika w postaci zakazu występów w projekcie w kolejnym sezonie
Pkt 42. Miasto/Gminę reprezentować może tylko i wyłącznie jeden zespół na szczeblu Wojewódzkim. Oznacza to, iż w przypadku większej ilości turniejów Regionalnych związanych m. in. z liczbą Orlików, inicjatyw sportowych w danej jednostce samorządowej organizuje się dodatkowy turniej Regionalny mistrzów. Miejsce oraz termin ustanawiają Koordynatorzy projektu.
Pkt 43. Organizator Regionalny ma obowiązek zawiesić ewentualne banery reklamowe sponsorów projektu wydelegowanych przez Koordynatorów projektu. (banery o wymiarach max 3×3 & 2×2).
Pkt 44. Organizator Regionalny zgłoszenie do projektu wykonac musi przed rozegraniem turnieju regionalnego.
Pkt 45. W przypadku dołączenia do projektu po zrealizowanym turnieju regionalnym Organizator Regionalny wypełnia spejcalny formularz zgłoszeniowy.
Pkt 46. W przypadku braku dokumentacji przeprowadzonego Turnieju Regionalnego dana jednostka samorządowa wykluczona zostaje z rozgrywek w sezonie 2012 oraz 2013. czytaj wiecej

Copyright Marcin Skóra
Send e-mail